Sportprojecten en sport voor doelgroepen

Wilt u een subsidie aanvragen voor het organiseren van een sportproject of sport voor doelgroepen in de gemeente Velsen?

Hieronder kunt u lezen hoe u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden:

Voor een subsidieaanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier.

Naast het ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een gedetailleerde omschrijving (aard, omvang, locatie, doelgroep van de activiteiten).
  • Een begroting met de inkomsten en uitgaven.

Subsidieaanvragen voor sportprojecten en sport voor doelgroepen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten voor buitengewone activiteiten en projecten op het gebied van sportstimulering, bijvoorbeeld sportactiviteiten in Velsen voor een wijk of aan specifieke doelgroepen zoals 55+ sportgroepen, mensen met een beperking of chronische ziekte (aangepaste sport), probleemjongeren of allochtonen.
  • Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per jaar in aanmerking voor een subsidie in deze categorie.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 866,25 per jaar en is mede afhankelijk van inhoud, omvang en kosten van de activiteit.
  • Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.
  • Bij een sportproject dient minimaal één maand voor de start een gespecificeerde opgave gedaan te worden van de kosten en baten en de deelnemersgroep.
  • De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit ten behoeve van de sportpromotie in de (lokale) media te publiceren en deze minimaal 4 weken van te voren aan te melden voor vermelding op de websites van de gemeente en het Sportloket.

Aanvraagformulier sportsubsidies 2024

Subsidieregeling Sociaal Domein